География кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Узбек тилида
Коракалпок тилида Козок тилида
Географияға кирисиў Географияға кирисиў География оқытыў мектодикасы
Улыўма жер билими Улыўма жер билими Орайлық Азия экономикалық ҳәм социаллық географиясы
Дүнья жүзи экономикалық ҳәм социаллық географиясы Дүнья жүзи экономикалық ҳәм социаллық географиясы Орта Азия тәбийий географиясы
Геология Геология Қарақалпақстан тәбийий географиясы
Топырақтаныў тийкарлары Топырақтаныў тийкарлары Статистика
Топография ҳәм картография Топография ҳәм картография  
Халықлар географиясы ҳәм демографиясы Халықлар географиясы ҳәм демографиясы  
География оқытыў методикасы География оқытыў мектодикасы  
Орайлық Азия экономикалық ҳәм социаллық географиясы Орайлық Азия экономикалық ҳәм социаллық географиясы  
Өзбекстан экономикалық ҳәм социаллық географиясы Өзбекстан экономикалық ҳәм социаллық географиясы  
Санаат ҳәм аўыл хожалығы географиясы Санаат ҳәм аўыл хожалығы географиясы  
Қарақалпақстан тәбийий географиясы Қарақалпақстан тәбийий географиясы  
Топонимика Топонимика  
Орта Азия тәбийий географиясы ОртаАзиятәбийий географиясы  
Өзбекстан тәбийий географиясы Өзбекстан тәбийий географиясы  
Экономикалық билим тийкарларын оқытыў методикасы Экономикалық билим тийкарларын оқытыў методикасы  
Экономикалық тәлийматлар тарийхы Экономикалық тәлийматлар тарийхы  
Статистика Статистика  
Финанс, валюта, кредит қатнасықлары, салық ҳәм салыққа тартыў Финанс, валюта, кредит қатнасықлары, салық ҳәм салыққа тартыў  
Макроэкономика ҳәм микроэкономика Макроэкономика ҳәм микроэкономика  
Хызмет көрсетиў тараўлары географиясы Хызмет көрсетиў тараўлары географиясы  
Ландшафттаныў Ландшафттаныў  
Үлкетаныў Үлкетаныў  
Қалалар ҳәм аўыл орынлары географиясы Қалалар ҳәм аўыл орынлары географиясы  
Әмелий география Әмелий география  
Қарақалпақстанның экономикалық ҳәм социаллық географиясы Қарақалпақстанның экономикалық ҳәм социаллық географиясы  
Бухгалтерия есабы ҳәм хожалық искерлиги анализи Бухгалтерия есабы ҳәм хожалық искерлиги анализи  
Исбилерменлик, киши ҳәм орта бизнес тийкарлары Исбилерменлик, киши ҳәм орта бизнес тийкарлары  
Базар экономикасы теориясы ҳәм әмелияты Базар экономикасы теориясы ҳәм әмелияты  
Жәҳән экономикасы ҳәм халық аралық экономикалық байланыслар Жәҳән экономикасы ҳәм халық аралық экономикалық байланыслар  
Материклер хам океанлар Материклер хам океанлар  
табияттан пайдаланыу хам коргау табияттан пайдаланыу хам коргау  
Биогеография Биогеография  
Педагогика технология Педагогика технология  
Топырак географиясы Топырак географиясы