Узбек тилшунослиги кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

>Онамастика ва топонимика
Узбек тилида
Коракалпок тилида Козок тилида
Тилшунослик асослари    
Ќозирги ўзбек адабий тили (Фонетика ва фонология)    
Лексикология ва фразеология    
Ўзбек диалектологияси    
Морфемика ва сўз ясалиши    
Ўзбек тили орфографияси ва пунктуацияси    
Хозирги узбек адабий тили (морфология)    
Таълим бошка тиллардаги умумтаълим мактабларда ўзбек тилини укитиш    
Ўқитувчи нутқ маданияти    
АЛ ва КХК ларда ўзбек тилини ўкитиш    
Ќозирги ўзбек адабий тили (Синтаксис)    
Ўзбек тили ўқитиш методикаси    
Ўзбек тили тарихий грамматикаси    
Узбек тилининг назарий грамматикаси    
Ўзбек адабий тили тарихи    
Ўзбек тили стилистикаси    
Узбек тилшунослиги тарихи    
Умумий тилшунослик    
Ўзбек тили терминологияси    
Бадий матннинг лисоний тахлили    
   
Кадимги туркий тил    
Эски ўзбек тили ва ёзуви практикуми    
Араб тили    
Форс тили