Козок тили ва адабиети кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Козок тилида
   
Тил билиминиң тийкарлары    
Түрки жазыўлар тарийхы    
Әдебияттану тийкарлары    
Қазақ әдебияты тарийхы    
Ҳәзирги қазақ әдебий тили    
Қазақ халық аўыз әдебияты    
Қазақ  әдебияты тарийхы    
Қазақ  диалектологиясы    
Ҳәзирги әдебий процесс    
Көне түрки тили    
Оқытыўшының сөйлеў мәденияты    
Қазақ тилиниң тарийхый
грамматикасы
   
Шет ел әдебияты    
Қазақ тилин оқытыўдың заманагөй технологиясы    
Абайтаныў    
Қазақ тилин оқытыў методикасы    
Қазақ әдебиятын оқытыўдың методикасы    
Көркем шығарманы эстетикалық таллаў    
Тексти түсиндирмели оқытыў    
Қазақ тили стилистикасы    
Әдебияттаныў тийкарлары    
Қазақ  балалар әдебияты    
Көркем мәтинди лингвистикалық таллаў    
Жалпы тил билими    
Қазақ әдебий сын тарийхы    
Онамастика    
Адеби бай.жанр    
Жана пед. технология    
Казак тили лексика    
Лексикография    
Сын тарихи    
Коркем оку    
Казак тили соз тиркеси    
Казак тили морфологиясы    
МДҲ халықлары әдебияты    
Түркология тарийхы