Тарих кафедраси

профессор-укитувчилари
тарафидан ишланган

МАЪРУЗА МАТНЛАРИНИНГ
ЭЛЕКТРОН ВЕРСИЯЛАРИ

Узбек тилида
Коракалпок тилида
   

Tarix kafedrasi
1. Qadimgi  dunyo  tarixi
2. Oral bwyi (qoqaqalpogiston) arxeolofiyasi
3. Muzeyshunoslik va Arxivshunoslik
4. Osie va afrika mamlakatlarining eng yangi tarix
5. Manbashunoslik
6. Evropa va amerika mamlakatlarining  eng yangi tarix (1918-1945 y.)
7. Etnologiya
8. Insan ha`m ja`miyet
9. Muzeyshunoslik
10. Uzbekiston tarixi
11. Wrta asirlar tarixi
12. O`zbekiston tarixi (fakultetler ora)
13. Pedagogika texnologiya
14. Qoraqalpog’iston tarixi
15. Tarixiy ulkashunoslik
16. Tarixshunoslik
17. Tarixni oqitish metodikasi
18. Arxeologiya
19.
20.
21.
22.

Tariyx kafedrasi
1. A`yyemgi du`nya tariyxi
2. Aral boyi (Qaraqalpaqstan) arxeologiyasi
3. Arxivtaniw
4. Aziya ha`m afrika ma`mleketlerinin`  en` jan`a tariyx
5. Derektaniw
6. Evropa ha’m amerika ma’mleketletinin’ en’ jan’a tariyxi
7. Etnologiya
8. Qaraqalpaqstan tariyxi (fakultetler ara)
9. Insan ha`m ja`miyet
10. Ja’rdemshi tariyx
11. Jan`a tariyx
12. Muzeytanıw
13. Orta a`sirler tariyxi
14. O’zbek ma’mleketshiligi tariyxi
15. O’zbekistan tariyxi
16. Pedagogikaliq texnologiya
17. Qaraqalpaqstan tariyxi
18. Tariyx geografiya
19. Tariyxiy ulketaniw
20. Tariyxnama
21. Tariyxti oqitiw metodikasi
22. Tariyx pa’nlerin oqitiwdin’ ha’zirgi zaman texnologiyalari
23. Arxeologiya

   
@ Resurslar Ukuv jarayoniga ta`lim resusrlarini tadbik kilish va dasturiy ta`minot bulimi tarafidan ishlab chikildi Tuliktirish va kamchiliklarni yozib yuboring. (ziyonet-ndpi@inbox.uz)